No més malbaratament!
Inici Tasca Procés Recursos Avaluació Guia Didàctica CrèditsAquesta webquest forma part del material didàctic
( http://www.deciencia.net/banc_aliments ) preparat per professors de Secundària, voluntaris del Banc dels Aliments de Girona, per conscienciar l'alumnat de Primària i Secundària del valor dels aliments, de l'obligació que tenim de fer-ne un consum responsable i evitar el seu malbaratament.

Està pensada per ser utilitzada directament per els/les professors/es dins de les activitats que considerin oportunes, com tutoria, crèdits de síntesi, o alguna matèria en particular, seguint o no les pautes que s'indiquen.

Si es vol seguir la pauta marcada, quan es facin els grups de treball segons els àmbits indicats a la pàgina de “Procés”, es pot tenir en compte que, en els documents enllaçats a “Recursos”, hi ha més informació referida als àmbits 2, 3, 4, de la llar, restauració i comerços de distribució que als 5, 6, 7, de transport, indústria o sector primari, que d'altra banda són també més lluny de l'experiència de l'alumne. Per tant, aquests últims requeriran una mica més d'esforç per aplegar i elaborar dades, que es pot tenir en compte a l'avaluació.
S'ha dividit el treball en els àmbits indicats per abastar tot el recorregut de la cadena alimentària des de la producció fins al consum però, a judici del/de la professor/a o seguint algun interès particular dels alumnes, es poden restringir els àmbits als que resultin més atractius.

L'àmbit 1, Plat es pot considerar inclòs dins de l'àmbit 2, Llar o l'àmbit 3, Restaurants, Menjadors,... Per tant, es pot tractar com un àmbit independent, tal com es proposa o incloure'l dins d'un o dels dos àmbits indicats.

La webquest es pot utilitzar íntegrament o parcialment. La temporització prevista per realitzar-la íntegrament és de tres sessions de classe que correspondrien a:
- obtenció de dades i manipulació de la informació,
- elaboració de l'informe,
- presentació.

Per consultes respecte la utilització d'aquesta webquest:   bancaliments@deciencia.net